ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน