ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอุดม หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 6

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอุดม-ม.6