ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ