ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. เขต 4