ประกาศ เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ประกาศ งดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง