ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญ 2567