ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง

สำนักปลัด 

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

กองคลัง

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้าง