ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้าง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง

สำนักปลัด

  • ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา