ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน 2567