ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 67