ประกาศ ยกเลิกประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กรณีพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
เรื่อง ยกเลิกประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข กรณีพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศผู้อำนวยการ อบต ด่านศรีสุข ประกาศผู้อำนวยการ อบต.ด่านศรีสุข