ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

บ้านด่านศรีสุข-บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน