ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ ๒ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ ๒ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ถ.4ทับ4,4ทับ5 ส.อบต.ม.2