ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อเงินเดือนข้าราชการครู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู