ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลด่านศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.)
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ด่านศรีสุข