ช่องทางการแจ้งเบาะเเสป้ายโมษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกคำทางสาธารณะ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการจะเว้นการปฏิบัติหน้าในการบังดับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ช่องทางการแจ้งเบาะเเสป้ายโมษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้

 

๑.แจ้งด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-414801

๓. ทางโทรสาร หมายเลข 042-414800

๔. ผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.dansrisook.go.th/

๕. Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

๖. E-Mail : dansisook@hotmail.co.th

 

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้ที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโมษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ

 

1) มาตรการระยะเร่งด่วน

1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น

(1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

(2) หน่ายงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโมษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมิแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

(1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รามถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาดของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการครบคุมดูแล

(2) กำหนดค่ามาตรฐานดวามเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

(3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

 

2) มาตรการระยะยาว คารดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนิยม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันเกี่ยวกับป้ายโฆษณา