คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการในตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทนกรณีตำแหน่งว่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการในตำแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทนกรณีตำแหน่งว่างหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้(สายปฏิบัติ)

แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติราชการแทน