คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 125