ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปที่สำคัญของท้องถิ่น
อาณาเขต
ตำบลด่านศรีสุข มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ         ติดกับบ้านลุมพินี  บ้านวังน้ำหมอก  ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้            ติดกับบ้านสาวแล ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และ บ้านห้วยศิลา ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก    ติดกับบ้านโคกบุญสนอง  ตำบลโพนทอง  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย
ทิศตะวันตก      ติดกับบ้านดงต้อง  ตำบลผาตั้ง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข มีเนื้อที่ประมาณ 22,998 ไร่  หรือประมาณ 36.79  ตารางกิโลเมตร  สภาพพื้นที่ป่าเดิมไม่มีหลงเหลือให้เห็นอีกเลยและประชาชนไม่มีแนวคิดที่จะปลูกสร้างสวนป่าชุมชนไว้ใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนเองด้วยซ้ำไป
ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่  ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา   มีความลาดชันประมาณ
6-35 %  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่/พืชสวน เช่น ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง สับปะรด ฯลฯ โดยเฉพาะการปลูกอ้อยจะมีนายทุนมาปลูก สำหรับมันสำปะหลังเกษตรกรในพื้นที่จะปลูกเอง พื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ทับซ้อนกับป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ผ่านการบุกรุกจับจองมานานหลายปีแล้ว
ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลด่านศรีสุข  มีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
มีฝนตกช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – กันยายน และมีอากาศค่อนข้างหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆ ฤดูกาลจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย           ประมาณ  27  องศาเซลเซียส
ฤดูฝน  อุณหภูมิเฉลี่ย     ประมาณ  33  องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว  อุณหภูมิเฉลี่ย  ประมาณ  14  องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ย   ประมาณ   35  องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชน

หมายเหตุ

1 บ้านด่านศรีสุข นายชูวิทย์ อุตมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
2 บ้านน้ำทอน นายหม่วย พนักศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3 บ้านศูนย์กลาง นางเบญจรวรรณ นิชจำนงค์ กำนันตำบลด่านศรีสุข
4 บ้านบางกอกน้อย นายสมชาย อุปฮาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
5 บ้านดอนขนุน นายจิตวัด อินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6 บ้านห้วยหินขาว นายวิลัย ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7 บ้านห้วยหมากพริก นายวาลี สินลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
8 บ้านภูพนังม่วง นายสมนึก ชาญนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
9 บ้านพรเจริญ นางจารุวรรณ เอนเกษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

ประชากร

หมู่ที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน)
1 บ้านด่านศรีสุข 408 525 522 1,047
2 บ้านน้ำทอน 189 282 279 561
3 บ้านศูนย์กลาง 392 533 537 1,070
4 บ้านบางกอกน้อย 196 238 240 478
5 บ้านดอนขนุน 217 308 355 663
6 บ้านห้วยหินขาว 132 165 174 339
7 บ้านห้วยหมากพริก 74 107 107 214
8 บ้านภูพนังม่วง 103 157 158 315
9 บ้านพรเจริญ 55 80 71 151
รวม 1,766 2,395 2,443 4,838

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563  สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอโพธิ์ตาก