ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)