กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายก อบต.ด่านศรีสุข นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป