การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข